PUBLICATIES


Er zijn vele publicaties verschenen over het werk van krijgsmachtpredikanten of over onderwerpen waar zij mee te maken hebben of kunnen krijgen. Ook binnend e gemeente kan men in aanraking komen met vraagstukken rond de krijgsmacht en die daarin dienen of gediend hebben; denk daarbij aan veteranen en oorlogsvraagstukken. In de subpagina's worden deze zaken aan de orde gesteld.

De diverse hoofdonderwerpen (met daarbij genoemd de subpagina's) zijn:
•Het werk van de krijgsmachtpredikanten. Publicaties betreffen de navolgende onderwerpen:
â—¦De Pit van PGV. Over de Protestants Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht en de identiteit. Een studie in het kader van het vak Praktische Theologie; door ds F. Jansen.
â—¦Romeo en Juliett. Een doctoraalscriptie van ds C.J.C. Elzinga over de samenwerking tussen commandanten en geestelijk verzorgers binnen de Koninklijke Landmacht.
â—¦De Multiculturele Krijgsmacht. Een korte studie van Kerk & Krijgsmacht met daarbij een aantal relevante documenten. Onderwerp: Naar verwachting zal over een tiental jaren een substantieel deel van de krijgsmacht bestaan uit Moslims. Hoe gaan krijgsmachtpredikanten om met andersgelovigen.
•Zorg voor (ex-)militairen. 20% van de uitgezonden militairen heeft PTSS in enigerlei vorm. 2 tot 3% heeft het in ernstige mate. Hoe is dit te herkennen en hoe kan men binnen de gemeente hiermee om gaan:
â—¦Zit u daar nou nog altijd mee? Een handreiking, opgesteld door de Werkgroep Oecumenisch Pastoraat aan Oorlogs- en Geweldgetroffenen.
â—¦De Geur van Oorlog. Een pastorale handreiking, opgesteld in samenwerking met krijgsmachtpredikanten voor parochies en gemeenten bij uitzending van leden naar spanningsgebieden.
•Vredesvraagstukken. Krijgsmachtpredikanten en gemeenteleden krijgen te maken met vraagstukken over oorlog en vrede. Met medewerking van Kerk & Krijgsmacht zijn er over dit onderwerp een aantal studies opgesteld.
â—¦Humanitaire Interventie