OECUMENISCH PASTORAAT AAN OORLOGS- EN GEWELDSSLACHTOFFERS (OPOG)


UITGANGSPUNT:
De bij dit pastoraat betrokkenen willen hun werkzaamheden verrichten vanuit de opdracht, zoals deze toevalt aan de gezamenlijke kerken in Nederland.

DOEL:
Zij stellen zich ten doel: het stimuleren van voortgaande aandacht voor de geestelijke problemen en voor adequate pastorale opvang van oorlogs-& geweldsgetroffenen en van hun naaste betrekkingen.

TAKEN:
Zij trachten dit doel te bereiken door:
a) onderlinge beraadslaging en bezinning;
b) publicaties in hiervoor in aanmerking komende bladen en berichtgeving aan media;
c) het verzorgen van 'pastorale handreikingen';
d) het stimuleren van regionale en lokale voorlichtingsbijeenkomsten, ten behoeve van ambtsdragers en andere, pastoraal betrokken kerkleden;
e) het stimuleren van academische scholing van aanstaande en dienstdoende pastores.
f) goede contacten met hiervoor in aanmerking komende instanties en personen;
g) verslaglegging aan de kerken;
h) het informeren en begeleiden van pastores in praktische pastorale contacten, en -(waar nodig en onontkoombaar): individueel gericht pastoraat.

RELATIE MET KERK & KRIJGSMACHT
Kerk & Krijgsmacht bemoeit zich indirect met slachtoffers van oorlog en geweld. Het gaat daarbij met name om de veteranen en de naaste relaties. Om deze reden wordt Kerk & Krijgsmacht incidenteel betrokken bij het werk van het OPOG.