CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN - MILITAIREN


De verhouding tussen kerk en staat wordt bepaald door het recht van godsdienstvrijheid; het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie; en het beginsel van scheiding tussen kerk en staat. Om gestalte te geven aan de vrijheid van godsdienst, zal de overheid met het gegeven van godsdienst en het bestaan van kerken in de samenleving rekening dienen te houden en binnen het kader van wet- en regelgeving op allerlei terreinen op een adequate manier een plaats dienen in te ruimen voor godsdienst en kerk. Het niet rekening houden met kerk en godsdienst of het uitsluiten ervan bij de vormgeving van allerlei voorzieningen en bij het ordenen van het openbare leven door de overheid, komt al snel in strijd met het beginsel van neutraliteit van de overheid ten opzichte van godsdienst en levensbeschouwing. Zo is het in strijd met dit beginsel om subsidies open te stellen voor activiteiten van allerlei organisaties, behalve voor organisaties die vanuit een godsdienst of levensovertuiging handelen. In een moderne samenleving is het feitelijk uitgesloten dat kerk en overheid volkomen gescheiden kunnen zijn; juridisch is het problematisch.


Teneinde hier op een goede wijze invulling aan te kunnen geven in het Contact In Overheidszaken opgericht. Het CIO stelt zich ten doel namens de aangesloten kerken onderwerpen op het terrein van kerk en overheid te bespreken, behandelen of af te doen. Deze onderwerpen kunnen daartoe
* door een of meer van de aangesloten kerken worden ingebracht,
* door het CIO eigener beweging ter hand worden genomen,
* door de overheid bij het CIO aanhangig gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.

Het CIO stelt zich tevens ten doel de gemeenschappelijke verzorging van taken of belangen op het gebied van

* de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen,
* de geestelijke verzorging in de krijgsmacht,
* de gezondheidszorg,
* monumentale kerkgebouwen,
* het onderwijs.

Voor de verzorging van taken of belangen op deze terreinen heeft het CIO commissies ingesteld. Voor de geestelijke verzorging in de krijgsmacht is dit het CIO-M. Kerk & Krijgsmacht is lid van dit CIO-M.