Projectgroep Vredesvraagstukken


De projectgroep is in feite voortgekomen uit de activiteiten die in 1999 werden ontplooid door Kerk & Krijgsmacht in het kader van de Strategische Toekomstdiscussie en de Defensienota 2000. Kerk & Krijgsmacht zocht steun en expertise binnen en buiten de Samen op Weg - Kerken. Dit leidde tot de oprichting van een projectgroep met de naam Projectgroep Vredesvraagstukken. Eén van de activiteiten van deze projectgroep was het initiëren van en bijdragen aan een publicatie van IKV en Pax Christi over humanitaire interventie. Hoofdstuk 2 bevat daarbij de visie van de Samen op Weg - Kerken. Deze notitie is aan de orde gesteld op de Trio-synode van mei 2002.
De huidige opdracht van de projectgroep is gebaseerd op een besluit van deze bijeenkomst van de Trio-synode. Besluit punt 3 luidt: ".......... opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de noodzaak van verdere studie over de ontwikkelingen in de 'leer van de rechtvaardige oorlog', waarbij ook overleg kan zijn met de Wereldraad van Kerken en partnerkerken in verschillende delen van de wereld en migrantenkerken hier te lande. Hierbij dient aandacht geschonken te worden aan conflictpreventie en geweldloze vormen van conflictoplossing."
De projectgroep is met deze opdracht aan de slag gegaan en heeft een aantal documenten geproduceerd. Deze zijn niet aangeboden aan de synode, maar worden als basis gebruikt voor diverse bijeenkomsten. De projectgroep is op dit moment niet actief.