KERK & KRIJGSMACHT


Kerk & Krijgsmacht is er ten behoeve van de krijgsmachtpredikanten. Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Ordinantie 3 artikel 23 lid 7) worden krijgsmachtpredikanten begeleid door een door de ambtelijke vergadering die betrokken predikant beriep in te stellen commissie. Krijgsmachtpredikanten worden beroepen door de Generale Synode. De synode heeft de Werkgroep voor Kerk & Krijgsmacht aangewezen als begeleidingscommissie. In de tekst staat verder, dat de predikant de vergadering van deze commissie bijwoont. Aangezien we hier spreken over maandelijkse vergaderingen en meer dan 40 predikanten is dit door de Werkgroep voor Kerk & Krijgsmacht als volgt ingevuld:
* namens alle krijgsmachtdelen maakt één krijgsmachtpredikant als adviseur deel uit van de vergadering. Hij wordt bijgestaan door een secundus;
 * Kerk & Krijgsmacht vergadert éénmaal per twee maanden op locatie, waarbij de krijgsmachtpredikanten in de omgeving worden uitgenodigd voor een informeel gesprek.
Daarnaast wordt elke uitgezonden predikant na uitzending uitgenodigd voor een terugkoppeling in één van de vergaderingen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat  iedereen tenminste eenmaal per twee jaar een vergadering bijwoont;
 * jaarlijks wordt er een PKN-krijgsmachtpredikantendag georganiseerd waarin door persoonlijk contact met leden van de Synode en/of Landelijk Dienstencentrum de banden tussen de PKN en de krijgsmachtpredikanten versterkt worden.
 * krijgsmachtpredikanten kunnen op eigen verzoek een vergadering bijwonen (mits tevoren aangekondigd);
 * krijgsmachtpredikanten kunnen inzage krijgen in alle relevante vergaderstukken.