.

KRIJGSMACHTPASTORAAT


Wat doen krijgsmachtpredikanten eigenlijke en hoe denkt men binnen de Dienst Protestants Geestelijke Verzorging (PGV) van de Krijgsmacht over hun werk.

PGV heeft een mission statement opgesteld en een visie en strategie volgens welke ze willen werken. Hoofdlijn is echter: "Zorgen voor mensen".


MISSION-STATEMENT VAN DE DIENST PROTESTANTS GEESTELIJKE VERZORGING

De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging ondersteunt militairen en hun directe relaties bij geloof en zingeving. Hij is deskundig in levensbeschouwelijke communicatie in de krijgsmacht.
Zorg voor humaniteit, met name bij geweldsoptreden, internationale samenwerking en vredesopbouw, heeft zijn bijzondere aandacht.
De krijgsmachtpredikanten verrichten pastoraat namens hun zendende kerken.
Zij zijn geroepen omwille van het evangelie van Jezus Christus.
Als ambtsdragers van hun kerk gaan zij voor in liturgie en bezinning van militairen overal ter wereld.

VISIE EN STRATEGIE VAN DE DIENST PROTESTANTS GEESTELIJKE VERZORGING

VISIE

In een militaire omgeving zijn vragen rond leven en dood, goed en kwaad, en zinvolheid en zinleegte immer actueel.
Krijgsmachtpredikanten staan in een lange kerkelijke traditie, en zijn juist opgeleid om in te gaan op zulke levensvragen.
Pastoraat vereist als eerste `bij de man te zijn' tijdens uitzending en operationele inzet.

Geestelijke verzorging is te onderscheiden in persoonsgerichte, groepsgerichte en structuurgerichte activiteiten. Die activiteiten zijn principieel aanvullend aan elkaar.

STRATEGIE

PGV is volop gericht op militairen in hun situatie. Het gaat daarbij om hun vragen en nood. Dat vereist continue kennis en analyse van hun leven en werken, met name op het gebied van geloof en zingeving. Die kennis en analyse wordt verkregen, als eerste door `bij de man' te zijn, ten tweede door sociaal-theologisch en pastoraalpsychologisch onderzoek.

Volwaardige geestelijke verzorging veronderstelt een zeker evenwicht tussen persoonlijke begeleiding, groepsgerichte vorming, liturgische viering en humanisering van structuren. De Dienst PGV zal zich structureel richten op deze vier kerntaken.

Vanwege haar `vrijplaatspositie' zal de Dienst PGV een platform bieden voor publieke communicatie rond werken en leven binnen de krijgsmacht, met name gericht op geloof en zingeving. Dat betekent dat de Dienst PGV zorgdraagt voor eigen onafhankelijke media, eventueel in samenwerking met andere Diensten GV.

Waar binnen de krijgsmacht initiatieven worden ontplooid om te komen tot scholing in zingeving en ethiek, zal de Dienst PGV zich engageren met een eigen bijdrage. Daarbij wordt de eigen verantwoordelijkheid van Defensie erkend, maar de Dienst PGV is zich bewust van haar bijzondere expertise bij vragen rond leven en dood, goed en kwaad, en zinvolheid en zinleegte.

Vanwege haar directe zorg voor militairen in hun beroepsuitoefening, is de Dienst PGV zoveel mogelijk geïntegreerd in de onderscheiden krijgsmachtdelen. De Dienst PGV communiceert op onderscheiden niveaus met leidinggevenden in de krijgsmachtdelen en Defensie.

Met behoud van haar eigen identiteit streeft de Dienst PGV in al haar geledingen naar samenwerking met andere Diensten GV. De Dienst PGV werkt interdisciplinair samen met personeelsdiensten en zorginstellingen binnen Defensie. Daarbij draagt zij zorg voor integriteit van gegevens van pastoranten en cliënten.

De Dienst PGV onderhoudt een open communicatie met het overlegplatform van de zendende protestantse kerken, het CIO-M. Daarbij is de Dienst PGV zich bewust van haar bijzondere positie `tussen kerken en krijgsmacht'. De Dienst PGV zal zich sterk maken als `bron van expertise' v.w.b. geloof en zingeving in de context van de krijgsmacht.

De krijgsmachtpredikanten werken als professional in de krijgsmacht. Dat betekent dat zij een grote mate van zelfstandigheid hebben. De Dienst PGV zal hen ondersteunen door structurele aandacht op het gebied van scholing en intervisie. Aangezien krijgsmachtpredikanten de status van ambtenaar hebben, zal de Dienst PGV zich nauwgezet houden aan regelingen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de bij- zondere functie van geestelijk verzorger.

[bron Mission Statement en Visie & Strategie: Jaarschrift 2003 van de Dienst Protestants Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.]

ZORG VOOR MENSEN

Alle structurele en beleidsmatige zaken van de PGV hebben slechts een doel, de zorg voor mensen in de krijgsmacht. De kerken noemen die zorg bij voorkeur pastoraat. In het krijgsmachtpastoraat probeert de PGV net als de kerk gestalte te geven aan wat in de Bijbel de meest opvallende 'eigenschap' van God is, namelijk de zorg voor mensen. Daarom behoort een pastor in de buurt van mensen te zijn. Hij wandelt als het ware met hen mee in het leven. Hij deelt op die manier ook tot op zekere hoogte het leven met hen: hun plezier en hun geluk, maar ook hun zorg en hun verdriet. De pastor is hun buurtgenoot en hun metgezel. Hij/zij is hun vertrouwensman of - vrouw, adviseur op het terrein van waarden en normen, iemand die gespitst is op de vragen naar de zin en de onzin van de dingen. Hij is gesprekspartner in het leven van alledag.
Dat te doen in een moderne en veranderende krijgsmacht vinden wij boeiend, en het is ook altijd weer spannend.

ANDERE DIENSTEN GV

De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) is een onderdeel van de Dienst Geestelijke Verzorging. Daar horen verder bij de Hindoe, de Joodse, de Rooms Katholieke, de Islamitische en de Humanistische Geestelijke Verzorging: in totaal 132 geestelijke verzorgers.
Contact PGV: hoofdkrijgsmachtpredikant K.H. Ubels, (070) 3166 783; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;  Frederikkazerne gebouw 101, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag. Lees meer over de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging op www.dgv.nl/pgv

 


We hebben 12 gasten en geen leden online

↑ Top  

© Kerk en Krijgsmacht 2017    Leden